PRIVACYSTATEMENT

Inleiding; toepasselijkheid

Dit is het privacystatement van Literair Nederland, eigendom van Gemengd Zwemmen BV, gevestigd te Den Haag aan het adres Duinweg 53. Dit privacystatement heeft betrekking op de activiteiten van Literair Nederland, waaronder de gekoppelde website literairnederland.nl

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens, die aan ons in het kader van onze bedrijfsvoering worden verstrekt. Hierin wordt uiteengezet en toegelicht welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en/of relaties en nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens in acht.
Literair Nederland verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Literair Nederland is verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Literair Nederland bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

Literair Nederland verzamelt en verwerkt slechts de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons bekend worden gemaakt in het kader van het oriënteren op dan wel afnemen van onze producten of diensten dan wel het aanmaken en gebruiken van een account, het gebruik van een van onze app’s, het bezoek van onze website of het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u (mogelijk) verwerken zijn:
• Naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
• Interessegebieden van deelnemers en/of gebruikers (deelnemers- c.q. gebruikersprofiel)
• Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer
• Bezoekgegevens van onze website, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?
Er worden door Literair Nederland geen bijzondere of gevoelige gegevens verzameld, zoals personeelsgegevens, ras, BSN-nummer, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, etc.

Wat zijn de doeleinden en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Doeleinden
Literair Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

• Met opdrachtgevers c.q. deelnemers contact te onderhouden, teneinde onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Ten behoeve van het verzenden van onze e-mailnieuwsbrieven
• Voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren en eventueel het aanbod van onze diensten optimaal af te stemmen op uw voorkeuren
• Ten behoeve van het afhandelen van de financiële relatie tussen u en ons
• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
De primaire grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gegeven dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de (contractuele) relatie tussen u en ons.

Tevens geldt als relevante grondslag het gegeven dat het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Tenslotte kan op ons in voorkomende gevallen een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien u op enigerlei wijze (via onze website dan wel anderszins) expliciet akkoord bent gegaan met dit privacystatement, hebt u expliciet toestemming gegeven conform de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen.

Gebruik foto’s en overig beeldmateriaal
Niet van toepassing. Wij maken geen foto’s en ander beeldmateriaal van u.

Intrekken toestemming gebruik persoonsgegevens en/of beeldmateriaal
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, echter indien wij niet meer kunnen beschikken over de door u verstrekte persoonsgegevens, is het mogelijk dat wij onze dienstverlening, zoals met u overeengekomen, niet adequaat kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden?

Literair Nederland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of uw werkgever sluiten, dan wel indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als Verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Buiten bovenstaande situaties, verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, na uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik voor commerciële doeleinden?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Uw persoonsgegevens kunnen desgewenst wel door ons worden gebruikt voor marktonderzoek en optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat verband geanonimiseerd en zijn niet meer tot u herleidbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Literair Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over gelegenheden, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dat soort gevallen om besluiten, die worden genomen door computersystemen of –programma’s, zonder dat daar een mensenhand aan te pas komt.

Bewaartermijn van uw verstrekte persoonsgegevens

Literair Nederland bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de hierboven omschreven doeleinden van verwerking te realiseren, zijnde de doeleinden waarvoor uw gegevens worden en zijn verzameld en beschikbaar zijn gemaakt aan onze organisatie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Literair Nederland draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen binnen haar organisatie om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Indien u van mening bent of de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of worden, dan wel er sprake zou zijn van aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met: carolien@literairnederland.nl

Cookies
Literair Nederland maakt gebruik van navolgende cookies: functionele cookies, tracking cookies, Google Analytics, overige first and third party tracking cookies.

Indien u nadere informatie wenst omtrent inhoud en gevolg van genoemd gebruik van cookies, kunt u contact opnemen met redactie@literairnederland.nl.

U kunt zich afmelden voor genoemde cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen van de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor een toelichting: https://veiliginternet.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten (inzien, corrigeren, verwijderen)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’), indien wij over digitale persoonsgegevens van u beschikken, die wij of met uw toestemming verwerken, dan wel verwerken om een overeenkomst die wij met u gesloten hebben uit te voeren. Het gevolg van een dergelijk verzoek van uw kant is dat de digitale persoonsgegevens, die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, worden verstuurd.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan: carolien@literairnederland.nl.
Teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen

NB: advies: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Literair Nederland reageert na een dergelijk verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.
Literair Nederland wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via: carolien@literairnederland.nl.

Overig

Literair Nederland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen, die op onze websites worden vermeld dan wel waarnaar wij op onze websites verwijzen via een link.

Dit privacystatement is vastgesteld door ons in de maand mei 2018 en afgestemd op het op dat moment actueel gebruik en mogelijkheden op onze websites en onze huidige activiteiten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de inhoud van onze websites c.q. onze activiteiten kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacystatement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen.

(Literair Nederland/25 mei 2018)

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief. Geef hieronder uw emailadres op: