19 juli 2004

Misschien maar beter ook

Het korte verhaal is het ondergeschoven kindje binnen de Nederlandse literatuur. Heeft het genre in met name de Angelsaksische landen nog wel enig aanzien en beroemde pleitbezorgers, in Nederland is het huilen met de pet op. We hebben F.B. Hotz, vooruit, en Maarten Biesheuvel. Hierna valt meestal een stilte. We hébben ze gewoon nauwelijks: goede korte-verhalenschrijvers. En we willen ze ook niet, want verhalenbundels ‘doen’ hoegenaamd ‘niks’ in de boekhandel. Een verhalenbundel is op zijn best een leuke opmaat tot de langgekoesterde roman met een grote R.
Geheel onterecht wordt het korte verhaal als ondergeschikt aan de roman beschouwd. Een goede korte-verhalenschrijver kan in kort bestek evenveel kwijt als in een roman. Vorm, techniek en stijl zijn anders en het is heel goed mogelijk dat de allerbeste romanschrijvers geen goed kort verhaal kunnen schrijven en de beste korte-verhalenschrijvers nooit een behoorlijke roman uit hun pen zullen krijgen. Dat laatste wordt doorgaans als een probleem gezien. Want dan groeit de schrijver dus niet door en zal hij nooit een groot lezerspubliek krijgen. Nou en, dan niet.
Ton Rozeman is zo’n schrijver die tot nu toe alleen verhalenbundels heeft geschreven. Misschien maar beter ook heet zijn nieuwste. Op de cover staat  heel hip onder de titel Short Story’s. Misschien dat hij of de uitgever daarmee aansluiting zoekt bij die rijke Angelsaksische verhaaltraditie. Wat moet je anders in een land dat zoveel traditie ontbeert?
Rozeman schrijft scherpe verhalen, scherp ook in de zin dat ze vlijmscherp de tekorten van de mens op relationeel en communicatief gebied blootleggen. Zijn verhalen zijn onmiskenbaar tragikomisch, maar een echte redding is er niet. De relaties die de diverse personages in het boek onderhouden bevinden zich alle op een breuklijn. Er staat iets op springen of er is al iets gesprongen en niemand weet hoe hij of zij met de nieuwe situatie om moet gaan. Rode draad door het boek is een reeks verhalen over een mannelijke ik, zijn vrouw Cathy en hun zoon Bruno. In flarden wordt de lezer de ondergang van hun huwelijk voorgeschoteld. Ze gaan weliswaar uit elkaar, maar daarmee ben je nog niet los van elkaar.

‘Toen kwam het moment om afscheid te nemen. Ik gaf Bruno een knuffel en zei dat ik hem morgen voor de eerste keer zou ophalen om mijn flat te komen bewonderen. Ook Cathy omhelsde ik, en toen ik naar het busje liep leek het of ze mee zou gaan, of ze zou instappen en met me mee naar het flatje zou rijden om daar verder te helpen met verhuizen. Maar ineens stond ze stil alsof er op de stoep een lijn liep waar ze niet overheen mocht stappen.
‘Nou, tot ziens,’ zei ze.
‘Ja, tot ziens,’ zei ik.
‘Ik kan het niet geloven,’ zei ze. ‘Zul je bellen als je er bent?’
Onderweg naar mijn flatje dacht ik daar steeds aan. Ik zei tegen mezelf: vergeet niet meteen Cathy te bellen als je er bent.’

Het drama van hun relatie zet zich onverminderd voort wanneer ze uit elkaar zijn. Omdat mensen door kinderen, gehechtheid en eenzaamheid aan elkaar verkleefd blijven. Omdat je vaak pas loslaat als je iets anders gevonden hebt om je aan vast te grijpen. Rozeman toont in al zijn verhalen zijn grootse talent door middel van suggestieve scènes en vaak humorvolle dialogen de vinger precies op de zere plek te leggen. Ik hoop van harte dat hij altijd korte verhalen zal blijven schrijven, want het is fijn pijn lijden met Ton Rozeman.

Ton Rozeman, Misschien maar beter ook. Uitgeverij L.J. Veen. € 14,95

DdH

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Literair Nederland - 10 jaar geleden

29 oktober 2007

Roman met speelse cartoonachtige taferelen De opvatting dat de zintuiglijke waarneembare wereld de enige werkelijkheid is, is tegenwoordig niet meer vol te houden. In die andere dimensie van werkelijkheid speelt niet alleen de nieuwe natuurkunde, maar ook de religieuze ervaring een belangrijke rol. De ervaring van mensen die contact zouden hebben gehad met een werkelijkheid die uitstijgt boven de alledaagse werkelijkheid, betreft een waarneming van het transcendente, a.h.w. van het goddelijke. Door de medische technologie overleven steeds meer mensen een levensbedreigende lichamelijke crisis. Steeds meer wetenschappelijke disciplines staan open voor datgene wat deze mensen over bijzondere ervaringen te vertellen hebben die men heeft opgedaan tijdens die crisis. In de westerse wereld zijn wetenschappers de laatste jaren er toe overgegaan dit soort ervaringen toch serieus te nemen en een onderzoek in te stellen naar de strekking ervan. Dat leidt tot uitermate belangrijk onderzoek. Wanneer kan worden aangetoond dat mensen werkelijk de grenzen van ruimte, tijd en sterfelijkheid kunnen overschrijden, zijn de consequenties daarvan voor de wetenschap, de theologie en dus ook voor het leven enorm. Simon Vestdijk schreef in zijn essay Berichten uit het hiernamaals (De bezige Bij , 1982, pg.11) het volgende: Op aarde acht men het psychisch leven gebonden aan de stof. Een dergelijke stoffelijke grondslag kennen wij hier niet. Geen lichaam, geen zintuigen, geen tastbaar denkorgaan, niets. Maar hoe wil ik dat bewijzen? Hoe overtuigend moeten mijn woorden wel klinken, willen zij de kluisters verbreken van wat zelfs ik nauwelijks een vooroordeel waag te noemen? Ik weet zeker, dat ik leef, al ben ik gestorven, en ik weet zeker, dat ik geen lichaam meer heb; maar het zou wel eens kunnen zijn, dat dit dan ook het enige is dat ik weet. Ieder van ons heeft wel eens momenten gehad, dat niets hem eenvoudiger leek dan u, aanstaande lotgenoten, met voorbeeld of beeldspraak uit te leggen hoe wij ons voelen in onze nieuwe toestand, wat er met ons aan de hand is, wie en wat wij zijn en niet zijn. Menige aardbewoner, zo meenden wij, kent uit eigen ervaring wel die dromerige stemmingen, waarin het rumoeren der buitenwereld niet meer tot hem doordringt, en zijn eigen bewustzijn de gehele horizon van zijn bestaan schijnt in te nemen. Dat komt overdag voor, en even voor het inslapen ervaart gij het gewoonlijk op zijn duidelijkst. En nu kunnen wij wel zeggen, dat gij hierin een vergelijkingsmaatstaf bezit, die nadere uitleg onzerzijds overbodig maakt, helemaal eerlijk zijn wij hierin niet, want voor zover wij ons de vroegere dagdromen nog herinneren, weten wij maar al te goed, dat de vergelijking hoogst misleidend is, en dat uw minuten van wegdrijven op innerlijke golven heel iets anders zijn dan onze bestaansvorm. Als gewezen dienaren der wetenschap zouden wij er dus verstandig aan doen onze nederlaag toe te geven. De schrijver Eric de Clercq waagt in zijn roman Het grote spel waterparadijs een poging deze thematiek uit te werken en te gieten in een verhaalvorm. In zijn relaas wordt een zekere Tim ten tonele gevoerd die zich uitgerekend door een sprinkhaan, Vioolpret geheten, laat vertellen dat hij een ongeval gehad heeft en in een comateuze toestand verkeert. Deze toestand zou gelijk staan met de dood. Blz. 17 : “ Je zal ondertussen wel vermoeden dat deze wereld jouw doordeweekse leventje niet is. En dat is het ook niet. Dit is de vijfde Dimensie. De dimensie waarnaast alle levende wezens na hun dood terugkeren. “ Tim wordt in het verhaal omringd door tientallen figuren, allemaal cartoons die de meest uiteenlopende insectensoorten vertegenwoordigen. Elke figuur stelt een soort voor dat het best bij zijn status, beroep of persoonlijkheid past. De figuren die hij tijdens zijn ronddolen ontmoet, komen hem steeds bekend voor. Hij krijgt mensen gepresenteerd die afkomstig zijn uit zijn geboortedorp en die door Tim een plaats toebedeeld krijgen in de vorm van als cartoons. Het stoort hem ook niet dat de figuren creaties zijn van zijn eigen geest. Pas aan het eind van het verhaal keert de rust in Tims’ wereld weer terug. Het feest en de avontuur zijn dan ook voorbij. De figuren van zijn wereld hebben zich teruggetrokken in hun woning op vioolpret na die nog in het rond kuiert..Tim vraagt zich ten slotte af wat de toekomst voor hem in petto heeft. Zou hij uit zijn coma ontwaken en terugkeren naar de aarde, of toch maar hier blijven en binnen afzienbare tijd voor een laatste maal reïncarneren, alvorens te promoveren tot de opperste tweede graad. In de roman gebeurt er van alles, varierende van taferelen die je je in de Efteling doen wanen tot taferelen die zoals Vestdijk schrijft: het eigen bewustzijn de gehele horizon van je bestaan schijnt in te nemen en dat je minuten van wegdrijven op innerlijke golven iets anders zijn dan het gewone bestaansvorm. Het lijkt alsof De Clercq met zijn romanvorm waar hij voor gekozen heeft een poging heeft gewaagd zijn eigen literaire conventie te exploreren en exploiteren. Hij laat je de literaire werkelijkheid met andere ogen bekijken, al is het maar voor eventjes. Desalniettemin kan ik niet concluderen dat De Clercq uitstekende en uitzonderlijke literatuur gecreëerd heeft, d.w.z. literatuur met een inventief beeldend vermogen. In elk hoofdstuk creeert hij een nieuwe bedrijvigheid , volop taal en hallucinerende beelden. Het is voor mij zeker niet bon ton om meewarig te doen over de literaire nijverheid van deze auteur maar als ik zijn literaire conventie serieus neem neig ik te kanttekenen dat zijn relaas veel weg heeft van pulp of zelfs van veredeld divertissement. Voor een serieus thema als reïncarnatie had hij een heel ander soort scéne kunnen bedenken en minder op het speelse en amusante gaan zitten. Het begin van het verhaal is in ieder geval zeer goed bedacht. Het is jammer dat hij voor de tragiek van zijn dramatische expressie gekozen heeft voor taferelen en bedrijvigheden die zijn thema, dat best wel zwaar op de hand is, in het frivole meesleuren. Het is ontmoedigend te moeten constateren dat de verhaallijn die met zoveel ijver en toewijding is geconstrueerd, waar de krachtinspanning ook duidelijk in voelbaar is, enkel de verbinding vormt van een reeks woorden , hoewel deze woorden op zich steeds een beeldenstroom met zich transporteren .Het streven om in deze roman een diepzinnig Oosters gedachtegoed weer te geven , is echter even utopisch als het streven van de schrijver alle aspecten van de zichtbare en verborgen in de reïncarnatie te vangen in een roman, te verklaren door speelse cartoonachtige beelden in de roman en tot slot de personages te willen verklaren door de sociale, de familiaire, historische, culturele, psychologische, biologische, linguïstische etc. van hun geschiedenis.

Roman met speelse cartoonachtige taferelen

De opvatting dat de zintuiglijke waarneembare wereld de enige werkelijkheid is, is tegenwoordig niet meer vol te houden. In die andere dimensie van werkelijkheid speelt niet alleen de nieuwe natuurkunde, maar ook de religieuze ervaring een belangrijke rol.
De ervaring van mensen die contact zouden hebben gehad met een werkelijkheid die uitstijgt boven de alledaagse werkelijkheid, betreft een waarneming van het transcendente, a.h.w. van het goddelijke. Door de medische technologie overleven steeds meer mensen een levensbedreigende lichamelijke crisis.

Lees meer